Sake List “Okuden Kanzukuri” Masumi  / Junmai By Miyasaka Brewing. Nagano  “Souhomare”  Karakuchi  / Tok ubetu Junmai By Sou Homare Brewing. Tochigi “Souhomare”  Kimoto   /  Tok ubetu  Junmai By Sou Homare Brewing. Tochigi “Kuzuryu”  Kokuryu    /    Junmai ByKokuryu Shuzo, Fukui “Seiden” Omachi 50   /  Junmai Ginjo By Dewatsuru Shuzo, Akita “Dewa san san”   / Junmai Ginjo By Dewazakura . Yamagata   “Izumi Judan”    / Junmai Ginjo By Dewazakura . Yamagata    “Arabashiri ” Masumi  /  Nama Ginjo   Unpasteurized  By Miyasaka Brewing. Nagano    Hoyo Kurano Hana  / Junmai Daiginjo By Uchigasaki Brewing. Miyagi (500ml)  “Nanago” Masumi/ Yamahai JunmaiDaiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano    39 Dassai“Migaki Sanwari Kyubu” / Junmai Daiginjo  By Asahi Brewing. Yamaguchi               “Ichiro” Dewazakura  / Junmai Daiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano   23 Dassai  “Migaki Niwari Sanbu”  / Junmai Daiginjo            Premium Sake  “ Suirakuten “  Akitabare /    Daiginjo By Akitabare Shuzo . Akita  “Kin Muku”  Koshino Kanbai/ Junmai  Dai Ginnjo By Ishimoto shuzo.  Niigata    “Yumedono” Masumi  / Junmai Daiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano  “Yuki man man” Dewazakura  / Junmai  Dai ginjo By Dewazakura Brewing. Nagano                                          “Ryu”  Kokuryu / Junmai Daiginjo By Kokuryu Shuzo . Fukui                          “ Kyokusen”  Asabiraki /  Junmai Daiginjo By, Asabiraki Shuzo Iwate Yokawa Yoneda  TaturikiKome no sasayaki/ Junmai Daiginjo By Honda Shuten, Hyogo Tedorigawa “ Mangekyo”  Junmai Daiginjo By Yoshida ShuzoIshikawa                                          

 

Sake List

Okuden Kanzukuri” Masumi  / Junmai By Miyasaka Brewing. Nagano 

Souhomare”  Karakuchi  / Tok ubetu Junmai By Sou Homare Brewing. Tochigi

Souhomare”  Kimoto   /  Tok ubetu  Junmai By Sou Homare Brewing. Tochigi

Kuzuryu”  Kokuryu    /    Junmai ByKokuryu Shuzo, Fukui

Seiden” Omachi 50   /  Junmai Ginjo By Dewatsuru Shuzo, Akita

Dewa san san   / Junmai Ginjo By Dewazakura . Yamagata

  Izumi Judan    / Junmai Ginjo By Dewazakura . Yamagata 

  “Arabashiri ” Masumi  /  Nama Ginjo   Unpasteurized  By Miyasaka Brewing. Nagano 

  Hoyo Kurano Hana  / Junmai Daiginjo By Uchigasaki Brewing. Miyagi (500ml)

 Nanago” Masumi/ Yamahai JunmaiDaiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano

   39 Dassai“Migaki Sanwari Kyubu” / Junmai Daiginjo  By Asahi Brewing. Yamaguchi            

  “Ichiro” Dewazakura  / Junmai Daiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano

  23 Dassai  “Migaki Niwari Sanbu”  / Junmai Daiginjo

          

Premium Sake

 “ Suirakuten “  Akitabare /    Daiginjo By Akitabare Shuzo . Akita

 “Kin Muku”  Koshino Kanbai/ Junmai  Dai Ginnjo By Ishimoto shuzo.  Niigata   

Yumedono” Masumi  / Junmai Daiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano 

Yuki man man” Dewazakura  / Junmai  Dai ginjo By Dewazakura Brewing. Nagano                                         

“Ryu”  Kokuryu / Junmai Daiginjo By Kokuryu Shuzo . Fukui                         

Kyokusen”  Asabiraki /  Junmai Daiginjo By, Asabiraki Shuzo Iwate

Yokawa Yoneda  TaturikiKome no sasayaki/ Junmai Daiginjo By Honda Shuten, Hyogo

Tedorigawa “ Mangekyo”  Junmai Daiginjo By Yoshida ShuzoIshikawa