Sake List  “ Okuden Kanzukuri ” Masumi   / Junmai     By Miyasaka Brewing. Nagano     “ Souhomare ”  Karakuchi    / Tok ubetu Junma i     By Sou Homare Brewing. Tochigi  “ Souhomare ”  Kimoto     /   Tok ubetu  Junmai      By Sou Homare Brewing. Tochigi  “ Kuzuryu ”  Kokuryu      /      Junmai     ByKokuryu Shuzo, Fukui  “ Seiden ” Omachi 50      /    Junmai   Ginjo   By Dewatsuru Shuzo, Akita  “ Dewa san san ”     / Junmai Ginjo     By Dewazakura . Yamagata      “ Izumi Judan  ”     / Junmai Ginjo     By Dewazakura . Yamagata       “Arabashiri ” Masumi      /   Nama Ginjo       Unpasteurized       By Miyasaka Brewing. Nagano         Hoyo  Kurano Hana    / Junmai Daiginjo     By Uchigasaki Brewing. Miyagi  (500ml)      “ Nanago ” Masumi / Yamahai JunmaiDaiginjo    By Miyasaka Brewing. Nagano        39  Dassai“Migaki Sanwari Kyubu”   /  Junmai Daiginjo     By Asahi Brewing. Yamaguchi                 “Ichiro”  Dewazakura      / Junmai Daiginjo      By Miyasaka Brewing. Nagano      23  Dassai   “Migaki Niwari Sanbu”      / Junmai Daiginjo                Premium Sake    “ Suirakuten “     Akitabare  /     Daiginjo     By Akitabare Shuzo . Akita    “Kin Muku  ”  Koshino Kanbai / Junmai  Dai Ginnjo  By Ishimoto shuzo.  Niigata       “ Yumedono ” Masumi    / Junmai Daiginjo    By Miyasaka Brewing. Nagano     “ Yuki man man” Dewazakura    / Junmai  Dai ginjo     By Dewazakura Brewing. Nagano                                             “Ryu”   Kokuryu   / Junmai Daiginjo  By Kokuryu Shuzo . Fukui                              “ Kyokusen ”  Asabiraki /    Junmai Daiginjo    By, Asabiraki Shuzo Iwate   Yokawa Yoneda  TaturikiKome no sasayaki / Junmai Daiginjo    By Honda Shuten, Hyogo  Tedorigawa “ Mangekyo ”   Junmai Daiginjo   By Yoshida ShuzoIshikawa                                            

 

Sake List

Okuden Kanzukuri” Masumi  / Junmai By Miyasaka Brewing. Nagano 

Souhomare”  Karakuchi  / Tok ubetu Junmai By Sou Homare Brewing. Tochigi

Souhomare”  Kimoto   /  Tok ubetu  Junmai By Sou Homare Brewing. Tochigi

Kuzuryu”  Kokuryu    /    Junmai ByKokuryu Shuzo, Fukui

Seiden” Omachi 50   /  Junmai Ginjo By Dewatsuru Shuzo, Akita

Dewa san san   / Junmai Ginjo By Dewazakura . Yamagata

  Izumi Judan    / Junmai Ginjo By Dewazakura . Yamagata 

  “Arabashiri ” Masumi  /  Nama Ginjo   Unpasteurized  By Miyasaka Brewing. Nagano 

  Hoyo Kurano Hana  / Junmai Daiginjo By Uchigasaki Brewing. Miyagi (500ml)

 Nanago” Masumi/ Yamahai JunmaiDaiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano

   39 Dassai“Migaki Sanwari Kyubu” / Junmai Daiginjo  By Asahi Brewing. Yamaguchi            

  “Ichiro” Dewazakura  / Junmai Daiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano

  23 Dassai  “Migaki Niwari Sanbu”  / Junmai Daiginjo

          

Premium Sake

 “ Suirakuten “  Akitabare /    Daiginjo By Akitabare Shuzo . Akita

 “Kin Muku”  Koshino Kanbai/ Junmai  Dai Ginnjo By Ishimoto shuzo.  Niigata   

Yumedono” Masumi  / Junmai Daiginjo By Miyasaka Brewing. Nagano 

Yuki man man” Dewazakura  / Junmai  Dai ginjo By Dewazakura Brewing. Nagano                                         

“Ryu”  Kokuryu / Junmai Daiginjo By Kokuryu Shuzo . Fukui                         

Kyokusen”  Asabiraki /  Junmai Daiginjo By, Asabiraki Shuzo Iwate

Yokawa Yoneda  TaturikiKome no sasayaki/ Junmai Daiginjo By Honda Shuten, Hyogo

Tedorigawa “ Mangekyo”  Junmai Daiginjo By Yoshida ShuzoIshikawa